ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 12.000 βιβλιογραφικών εγγραφών, βάσει βιβλιοθηκονομικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο παράρτημα I, και όπως αυτή περιγράφεται στο αριθμ. πρωτ. 118/07-07-2020 πρωτογενές αίτημα προς το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: ΩΣ1ΝΟΕΠΖ-8ΒΛ & ΑΔΑΜ: 20REQ006980053 2020-07-07) και με την απόφαση Πρακτικό 10ο Θέμα 1ο/07-07-2020 (ΑΔΑ: 66ΔΧΟΕΠΖ & ΑΔΑΜ: 20REQ006981061 2020-07-07), με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ (πκ 2017ΣΕ54400050).
Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, Πλατεία Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. 37001 Ζαγορά στο Γραφείο της Προϊσταμένης από 08-7-2020 μέχρι και 18-7-2020 ώρα 11:00 π.μ. η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών. Κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της.
Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.
Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια των βιβλιογραφικών εγγραφών είναι η Απευθείας Ανάθεση βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το οποίο αναφέρει ότι όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00 € ισχύουν τα παραπάνω. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά.
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του νόμου 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019) είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38.
Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κα Ειρήνη Αναγνώστου (στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες 242602591) και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 18-7-2020 και ώρα 11:30 π.μ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών Δημοσίου και 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και συγκεκριμένα τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑΕ 544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ (πκ 2017ΣΕ54400050) στον ΚΑΕ 9499γ. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος eΠΔΕ, με τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά.
Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του παρατήματος I της παρούσης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Η Προϊσταμένη

Ειρήνη Αναγνώστου

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο αρχείο που ακολουθεί:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ