ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς προτίθεται να προβεί στην ψηφιοποίηση 500.000 αρχείων περίπου σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 35.000 συνολικής αξίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑ Ε544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ (πκ 2017ΣΕ54400050).
Δείτε το αρχείο εδώ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ