Δωρεές


Πρώτοι και μέγαλοι δωρητές οι οποίοι με την προσφορά τους σε βιβλία, χειρόγραφα αλλά και χρήματα έθεσαν τα θεμέλια της Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς ήταν οι:

  • Ιωάννης Πρίγκος
  • Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος ο Γ' (Δ') (Συνιδρυτής της Βιβλιοθήκης)

Άλλοι μεγάλοι δωρητές που συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης ήταν:


  • Αδελφοί Ευστάθιος και Γεώργιος Λαπάται
  • Δοσίθεος, Επίσκοπος Σελευκείας
  • Δημήτριος και Αλέξανδρος Ιωάννου Κασσαβέτη
  • Αλέξανδρος Βόλτος
  • Αφοί Κωνσταντινίδη
  • Θεόδωρος Αφεντούλης
  • Δημήτριος Αντωνόπουλος
  • Κωνσταντίνος Δημητριάδης

Στα εγκαίνια του πρώτου κτιρίου της σημερινής βιβλιοθήκης, την 30η Ιανουαρίου 1961 ο αριθμός των βιβλίων καθώς και χειρογράφων, που δωρήθηκαν ανήλθε στις 10.000