Εσωτερικός Κανονισμός


Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αλλάζει τον Εσωτερικό Κανονισμό της προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες της ή να αποκαταστήσει λειτουργικά προβλήματα κατόπιν έγκρισης του Εφορευτικού Συμβουλίου της. Ο Κανονισμός και οι όποιες μεταβολές προκύψουν αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Ώρες Υποδοχής Κοινού


Η Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς λειτουργεί για το κοινό σε ώρες που ανακοινώνονται.

Το ωράριο μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης εφ' όσον υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη προς αυτή την κατεύθυνση και οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Μέλη


Μόνο τα Μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα να δανείζονται υλικό κι από τους ανήλικους που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω μόνο οι εγγεγραμμένοι ως Μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Κέντρο Πληροφόρησής της όταν δεν εποπτεύονται από ενήλικα που τους συνοδεύει.

Κάθε μόνιμος κάτοικος του Δήμου Ζαγοράς μπορεί να γίνει Τακτικό Μέλος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς. Για τους κατοίκους άλλων περιοχών εκδίδεται Προσωρινή Κάρτα Μέλους. Και στις δύο περιπτώσεις η εγγραφή γίνεται δωρεάν.

Για να γίνει κανείς Μέλος της Βιβλιοθήκης Ζαγοράς πρέπει να προσκομίσει το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας και να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας που θα του ζητηθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Οι ανήλικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα στοιχεία ταυτότητας κι επικοινωνίας των κηδεμόνων τους, επιπροσθέτως προς τα υπάρχοντα δικά τους, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται για το σκοπό αυτό από τη Βιβλιοθήκη κι επιστρέφεται σε αυτήν υπογεγραμμένο από έναν εκ των κηδεμόνων.

Κάθε νέο Μέλος μπορεί να ζητήσει να λάβει δωρεάν αντίγραφο του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης κατά την παραλαβή της Κάρτας Μέλους.

Κατηγορίες Μελών


Τα Τακτικά Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται έως και 4 τεκμήρια για δύο εβδομάδες με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές για μία εβδομάδα κάθε φορά.

Οι προσωρινοί κάτοικοι Ζαγοράς μπορούν να δανείζονται έως και τρία τεκμήρια για δύο εβδομάδες με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για μία εβδομάδα.

Οι επισκέπτες του Δήμου μπορούν να δανείζονται έως και δύο τεκμήρια για δύο εβδομάδες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Περιπτώσεις εκπαιδευτικών, ερευνητών, μαθητών / φοιτητών που δίνουν εξετάσεις, και γενικότερα ατόμων που έχουν ειδικούς λόγους να δανειστούν μεγαλύτερο αριθμό τεκμηρίων των ανοιχτών συλλογών της Βιβλιοθήκης, εξετάζονται ξεχωριστά κατόπιν ενημέρωσης της Προϊσταμένης.

Αναγνωστήριο


Το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι χωρητικότητας 15 ατόμων περίπου και τίθεται στη διάθεση κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να διαβάσει, να ερευνήσει, να μελετήσει.

Είναι λειτουργικά απαραίτητο στην περίπτωση των τεκμηρίων των κλειστών συλλογών της Βιβλιοθήκης τα οποία δεν δανείζονται και στα οποία η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με άδεια των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης. Ειδικά για τη μελέτη τεκμηρίων παλαιότερων του εικοστού αιώνα απαιτείται ενημέρωση της Προϊσταμένης και συμπλήρωση του σχετικού Δελτίου Έρευνας, ενώ οι συλλογές που τα περιλαμβάνουν είναι άμεσα κι ελεύθερα προσβάσιμες στο κοινό μόνο μέσω του δελτίο καταλόγου που βρίσκεται στο Αναγνωστήριο. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το υλικό των ανοιχτών συλλογών, το οποίο μπορεί ο επισκέπτης να περιεργαστεί μόνος του.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στους υπαλλήλους για να εξυπηρετηθεί κι αυτοί θα του παρέχουν κάθε βοήθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Στη δική τους φροντίδα εναποτίθεται και η επιστροφή των τεκμηρίων στις θέσεις τους προς αποφυγή ενδεχόμενων λαθών.

Αναπαραγωγή Δεδομένων


Το κοινό της Βιβλιοθήκης μπορεί επίσης να λάβει αντίγραφα των δεδομένων που μπορεί αυτή να θέσει στη διάθεσή του χωρίς να παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία με διάφορους τρόπους:

 • Με φωτοτύπηση του υλικού της έναντι προκαθορισμένης χρέωσης ανά σελίδα.
 • Με εκτύπωση ψηφιακού υλικού που δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Καταβάλλεται αντίτιμο ανάλογο των σελίδων και του τύπου εκτύπωσης (ασπρόμαυρη / έγχρωμη).
 • Ζητώντας από τον υπεύθυνο υπάλληλο την άδεια να χρησιμοποιήσει το σαρωτή της Βιβλιοθήκης δωρεάν ή ζητώντας από το προσωπικό να εκπονήσει για λογαριασμό του τη σάρωση έναντι χρέωσης. Στη δεύτερη περίπτωση η ταχύτητα κι αμεσότητα της εξυπηρέτησης εξαρτώνται από τον όγκο του υλικού προς σάρωση και τις ήδη αναληφθείσες υποχρεώσεις των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης.
 • Ζητώντας την άδεια να μεταφέρει σε δικό του μέσο αποθήκευσης δεδομένα ψηφιακής μορφής δωρεάν.

Η αναπαραγωγή τεκμηρίων παλαιότερων των πενήντα ετών επιτρέπεται μόνο με φωτογράφηση, η οποία διενεργείται από υπάλληλο της Βιβλιοθήκης και μόνο κατόπιν άδειας του Εφορευτικού της Συμβουλίου και της οποίας το τίμημα προσδιορίζεται αναλόγως των σελίδων και της σπανιότητας του υλικού.

Το ύψος των χρεώσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται, καθορίζεται κι αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης. Οι χρεώσεις αυτές δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Δανεισμός Υλικού


Η Βιβλιοθήκη δανείζει βιβλία, περιοδικά, βιντεοκασέτες και ψηφιακούς δίσκους (CD/DVD) που έχει εντάξει στις ανοιχτές συλλογές της. Ο δανεισμός και η επιστροφή υλικού γίνονται απαραίτητα με την Κάρτα Μέλους.

Ένα νέο Μέλος μπορεί να δανειστεί ένα μόνο τεκμήριο τις τρεις πρώτες ημέρες από την εγγραφή του, διάστημα κατά το οποίο ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν κατατεθεί.

Με εξαίρεση την αμέσως προηγούμενη περίπτωση, ο δανεισμός βιβλίων γίνεται γενικά για χρονικό διάστημα 15 ημερών κι ο δανεισμός των υπολοίπων τύπων υλικού για μία εβδομάδα.

Μπορεί να γίνει ανανέωση αυτού του χρονικού διαστήματος για ορισμένες κατηγορίες Μελών και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Βιβλιοθήκη θα ανανεώσει το χρονικό διάστημα δανεισμού του τεκμηρίου, εάν εν τω μεταξύ δεν το έχει ζητήσει άλλο Μέλος.


Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός:

 • χειρογράφων
 • δυσεύρετων τεκμηρίων και τεκμηρίων παλαιότερων των πενήντα ετών
 • τεκμηρίων που αφορούν την τοπική ιστορία και λαογραφική παράδοση
 • πληροφοριακών τεκμηρίων (τεκμηρίων αναφοράς), όπως λεξικών κι εγκυκλοπαιδειών
 • εντύπων που δεν έχουν σφραγιστεί και καταγραφεί στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης εφημερίδων

Τα Μέλη υποχρεούνται να σέβονται τις προθεσμίες δανεισμού και να επιστρέφουν τα βιβλία εντός του προβλεπόμενου διαστήματος στην κατάσταση στην οποία τα δανείστηκαν.

Στην περίπτωση που κάποιο βιβλίο έχει υποστεί φθορά πριν ή κατά το χρόνο δανεισμού του, τα Μέλη δεν πρέπει να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα μόνοι τους, αλλά να το επισημάνουν στον υπάλληλο που θα παραλάβει το τεκμήριο, ώστε να φροντίσει για την επιδιόρθωσή του.

Εάν χάσουν το τεκμήριο που δανείστηκαν, τα Μέλη οφείλουν να το αντικαταστήσουν.

Προκειμένου να προστατεύσει τις συλλογές της και να διασφαλίσει τα δικαιώματα όλων των αναγνωστών σε αυτές, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό του υλικού της σε άτομα που συστηματικά επιστρέφουν τα τεκμήρια που δανείζονται σε άσχημη κατάσταση ή δεν έχουν φροντίσει να επιστρέψουν ή να αντικαταστήσουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί πάνω από μία φορά.

Απόσυρση Υλικού


Κατά τη διάρκεια του έτους οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που διαχειρίζονται το υλικό της συμπληρώνουν σε ειδική κατάσταση που διατηρείται για αυτό το σκοπό στο αρχείο της τα τεκμήρια που κρίνουν σκόπιμο να αποσυρθούν με σύντομη αιτιολόγηση.

Περιοδικά η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης εξετάζει τις προτάσεις απόσυρσης των συναδέλφων της και συνεπικουρούμενη από αυτούς συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στο Εφορευτικό Συμβούλιο.

Κριτήρια για την απόσυρση υλικού αποτελούν η παλαιότητα, η φυσική του κατάσταση, η καταλληλότητά του και ο διαθέσιμος αριθμός αντιτύπων συνεκτιμώμενα προς την αξιοπιστία, τη διαχρονικότητα και συχνότητα χρήσης του.

Τα κριτήρια αυτά δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες βιβλίων.

Τα τεκμήρια που αποσύρονται αποθηκεύονται ή διατίθενται σε φορείς ή ιδιώτες αναλόγως της Απόφασης που θα λάβει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.

Πολιτική Πρόσκτησης Υλικού


Ο εμπλουτισμός του υλικού της Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται με γνώμονα την αρτιότερη και ισόρροπη εξυπηρέτηση των σκοπών που τίθενται στη Δήλωση Αποστολής της και σε συμφωνία προς τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

Οι δωρεές, οι αγορές και η υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων είναι οι βασικοί οδοί μέσω των οποίων αναπτύσσει τις συλλογές της, χωρίς να αποκλείονται άλλοι τρόποι.

Η Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς ενθαρρύνει κι ανταποκρίνεται με ευγνωμοσύνη στις δωρεές, οι οποίες υπήρξαν θεμέλιος λίθος της κι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του σημαντικότερου υλικού της.

Η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης αποδέχεται κι ενημερώνει το Εφορευτικό Συμβούλιο για τις δωρεές που γίνονται, ενώ εισηγείται την άρνήσή τους συνολικά ή εν μέρει, εφ' όσον κρίνει ότι τα αντικείμενα της δωρεάς.

 • δε βρίσκονται νόμιμα στην κατοχή του δωρητή
 • βρίσκονται σε κακή κατάσταση η οποία τα καθιστά δύσχρηστα, μη ελκυστικά ή επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία
 • αποτελούν υλικό του οποίο η ένταξη απαγορεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών
 • δε συνεισφέρουν με κανένα τρόπο στην προώθηση των στόχων της Βιβλιοθήκης

Σε αυτή την περίπτωση στο Εφορευτικό Συμβούλιο εναπόκειται η οριστική Απόφαση για την άρνηση ή αποδοχή των δωριζόμενων τεκμηρίων. Στο δωρητή γνωστοποιείται εγγράφως η παραλαβή του υλικού που έχει ήδη καταθέσει στη Βιβλιοθήκη και, στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο αυτού αποφασίζεται να μη γίνει δεκτό, ο δωρητής ενημερώνεται με τον ίδιο τρόπο για τους λόγους που οδήγησαν σε τέτοια Απόφαση και το υλικό επιστρέφεται ή διατίθεται με διαφορετικό τρόπο με τη γραπτή συναίνεσή του.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε κάθε πρόταση αγοράς υλικού. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης συλλέγει τις προτάσεις που γίνονται και φροντίζει για τον εμπλουτισμό τους απευθυνόμενο σε ιδιώτες, ομάδες και φορείς με ιδιαίτερη σχέση προς την έρευνα, τη μόρφωση και τον πολιτισμό. Ακολουθεί τις διαδικασίες και συμμορφώνεται με τα κριτήρια του Άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών όπως και με τα γενικά βιβλιοθηκονομικά κριτήρια επιλογής υλικού (εγκυρότητα και σκοπός του δημιουργού, επίπεδο του έργου συναρτώμενο προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται, καταλληλότητα μορφής, παρουσίαση και ειδικά χαρακτηριστικά).

Η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης εξετάζει, αξιολογεί και συμπληρώνει τις υποβληθείσες προτάσεις σε συνεργασία με τους συναδέλφους της και με τον ίδιο τρόπο αποφασίζει για τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν ως προς την ανάπτυξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης αναφορικά με την καλύτερη κάλυψη των ενδιαφερόντων των μελών της και την πληρέστερη προώθηση των στόχων της Αποστολής της.

Συμπεριφορά Χρηστών


Πέραν των όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, οι επισκέπτες της οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπαλλήλων της και να περιορίζουν στο αναγκαίο ελάχιστο τις συζητήσεις εντός του κτιρίου της, οι οποίες σε κάθε περίπτωση διεξάγονται πάντοτε χαμηλόφωνα ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι χρήστες και να μην αποσπώνται και παρακωλύονται οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης από τα καθήκοντά τους.

Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών απαγορεύονται.

Κανονισμός Κέντρου Πληροφόρησης


Τον πληροφοριακό κι εκπαιδευτικό ρόλο της Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς ενισχύει το Κέντρο Πληροφόρησης το οποίο αποτελεί τμήμα της. Σε αυτό υπάρχουν συνολικά οχτώ τερματικά που παρέχουν τη δυνατότητα υψηλής ταχύτητας σύνδεσης, (ADSL 2Mbit), με το Διαδίκτυο και της αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό.

Οι χρήστες του Κέντρου Πληροφόρησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του για:

 • να προβάλλουν ψηφιακό υλικό της Βιβλιοθήκης
 • να διεκπεραιώσουν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία
 • να δημιουργήσουν αρχεία με τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτούς και προσωπικούς φακέλους για να τα αποθηκεύσουν ή να λάβουν αντίγραφα με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν

Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τους ότι οι φάκελοι και τα αρχεία που δημιουργούν είναι ορατά σε όλους και μπορούν να αντιγραφούν από άλλους χρήστες,για αυτό το λόγο, θα πρέπει να απομακρύνουν τα αρχεία τους από τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης, εάν δε θέλουν να είναι προσβάσιμα από άλλους.

Η Βιβλιοθήκη προβαίνει σε περιοδικές εκκαθαρίσεις των αποθηκευτικών χώρων των υπολογιστών της και τηρεί το δικαίωμα να διαγράφει αυτόβουλα αρχεία από των οποίων την τελευταία τροποποίηση έχει παρέλθει διάστημα μηνός.

Δικαίωμα χρήσης του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης έχουν:

 • όλοι οι ενήλικοι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης
 • παιδιά που φοιτούν στις πρώτες τέσσερις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου μόνο υπό την εποπτεία ενήλικα που τα συνοδεύει
 • τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι που είναι εγγεγραμμένοι ως Μέλη της Βιβλιοθήκης και τους έχει παραχωρηθεί η σχετική άδεια από τους κηδεμόνες τους στο Έντυπο Εγγραφής Νέου Μέλους της Βιβλιοθήκης. Σε αυτή την περίπτωση η επίδειξη της Κάρτας Μέλους στον υπεύθυνο υπάλληλο κατά την είσοδο στο Κέντρο Πληροφόρησης εξοικονομεί χρόνο και ταλαιπωρία, τόσο για το χρήστη, όσο και για το προσωπικό της Βιβλιοθήκης

Οι χρήστες του Κέντρου Πληροφόρησης θα πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφόρησης ή και οι υπόλοιποι υπάλληλοι, εάν χρειαστεί, έχουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους ο καθένας, την υποχρέωση να βοηθούν το κοινό σε θέματα αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο και στην εξοικείωσή του με το περιβάλλον των φυλλομετρητών που θα χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό. Δεν υποχρεούνται όμως να διενεργήσουν την έρευνα για λογαριασμό του χρήστη, ούτε να εξηγούν θέματα άλλων εφαρμογών. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν το κοινό μόνο στην περίπτωση που δεν επείγει η κάλυψη άλλης ανάγκης της υπηρεσίας τους.

Το περιεχόμενο των σελίδων στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς στο Διαδίκτυο δεν είναι κατ' ανάγκη αξιόπιστο, σωστό ή κατάλληλο, οι δε υπάλληλοι δε φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων τις οποίες προβάλουν οι χρήστες σκόπιμα ή από λάθος. Επίσης, η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών από τις σελίδες του Διαδικτύου και τους υπολογιστές της.

Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Βιβλιοθήκης για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η προβολή περιεχομένου που προσβάλει τα δημόσια ήθη, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και το 'κατέβασμα' λογισμικού για το οποίο δεν υπάρχει νόμιμη άδεια χρήσης. Επίσης, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση στο μηχανικό εξοπλισμό ή το λογισμικό της Βιβλιοθήκης.

Η λειτουργία των υπολογιστών του Κέντρου εκκινείται και τερματίζεται από τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι μπορούν να τους δεσμεύουν για να διεκπεραιώσουν αναγκαίες για την Υπηρεσία τους εργασίες.

Μέχρι δύο άτομα μπορούν να κάθονται σε κάθε σταθμό εργασίας με την προϋπόθεση ότι δε θα προκαλείται όχληση για τους υπόλοιπους χρήστες του Κέντρου ή τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης.

Ακόμη κι όταν συνοδεύονται από ενηλίκους, οι ανήλικοι χρήστες δε μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του Κέντρου πέραν των δύο ωρών ημερησίως. Η συνεχόμενη χρήση υπολογιστή δε μπορεί να υπερβαίνει τη μία ώρα όταν υπάρχει άλλος χρήστης σε αναμονή και δε μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες ώρες για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

Κάθε χρήστης του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης ο οποίος δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες λειτουργίας του Κέντρου της Βιβλιοθήκης, στερείται το δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών για μία εβδομάδα.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερεί τη χρήση του Κέντρου και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και οριστικά, αν διαπιστωθούν συνεχείς παραβιάσεις των κανόνων λειτουργίας, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που έχουν ως αποτέλεσμα προβλήματα σε σταθμούς εργασίας και παρενοχλήσεις των υπολοίπων επισκεπτών και υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης.