Κύπελλο Ζέου με χάλκινο σταυρό και χάλκινη λαβίδα

Συλλογή: Καλλινίκου
Χρονολογική Περίοδος: 901 - 1821
Τύπος Τεκμηρίου: Αντικείμενο

Κειμήλια του Πατριάρχη Καλλινίκου του Γ’